نحوه شستن مجسمه یوری گاگارین نخستین فضانورد جهان واقع در مرکز مسکو