فوت دانشجوی دانشگاه تهران در یکی از خوابگاه‌های دانشجویی تبریز