عضو شورای شهر تهران: شاه صدای مردم را دیر شنید/ ادای انقلابی درآوردن مثل آب خوردن است