ظریف خطاب به دیپلمات های خارجی: به پایتخت‌هایتان بنویسید با فشار نمی توانید مردم ایران را از دولت جدا کنید