حادثه برای جوان اندیمشکی حین کمک رسانی به سیل زدگان