دولت ترامپ گفته که اقدام کنگره به روابط موجود در منطقه لطمه می زند.