در حال حاضر نیز در همین بحث شرط‌بندی ۱۰ – ۱۲ نفر دستگیر شدند یا در حال شناسایی هستند.