اهداي ٢٠ هزار بسته كمك آموزشي و بهداشتي به دانش آموزان سيل زده لرستان